dimecres, 18 de gener de 2017

Tallers per a persones amb discapacitats físiques. Permís retribuït.

Permís retribuït

Les llicències i els permisos es consideren interrupcions del contracte de treball d’escassa durada que no extingeixen la relació laboral. Aquestes absències poden ser retribuïdes o no retribuïdes. Les llicències retribuïdes són autoritzacions per faltar a la feina, durant el temps i per les raons previstes, mantenint el dret a la remuneració. 

- El que recull l’Estatut dels Treballadors és norma mínima de dret laboral per a tots els treballadors i treballadores. 
- El que recull un conveni ha de ser igual o millor que la norma.

Estatut dels Treballadors (ET)

Permisos retribuïts
Conveni Tallers persones amb discapacitat física

Permisos retribuïts
Article 37.3

Matrimoni: 15 dies naturals.
Article 16

a) Setze dies naturals en cas de matrimoni.
Naixement de fill o defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari de parents, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies naturals o 4 si es necessita desplaçament.
b) Dos dies en cas de naixement de fills o filles, d’accident o malaltia greus o hospitalització de la parella i parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i cunyats.
Quan per aquests motius el treballador o treballadora necessiti fer un desplaçament superior a 350 km., el permís serà de quatre dies.

c) Tres dies en cas de mort de la parella, pares, sogres, fills/es o germans/es.
En cas d’haver de desplaçar-se serà de dos dies més quan el desplaçament sigui superior a 350 km.

Trasllat de domicili: 1 dia
d) Un dia per trasllat del domicili habitual

Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu: pel temps indispensable. Quan consti en una norma legal o pactada s’estarà a allò que s’ha disposat per a la seva durada i compensació econòmica. Si el treballador percep una indemnització, se li descomptarà del salari que correspongui. Si suposés la impossibilitat de prestació de treball en més del 20% en un període de tres mesos, l’empresa podrà passar al treballador a la situació d’excedent forçós.
L’exercici de la funció de jurat tindrà als efectes de l’ordenament laboral la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.
e) El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprenent-hi l’exercici del sufragi actiu.
Si el treballador rep remuneració econòmica en el compliment del deure o compliment del càrrec, l’empresa té dret a descomptar-ne l’import de la que tingui dret a l’empresa.
Quan el compliment del deure abans esmentat suposi la impossibilitat de la prestació de treball en més d’un vint per cent de les hores durant un període de tres mesos, l’empresa pot passar el treballador afectat a la situació d’excedència forçosa amb dret a la reintegració al lloc de treball quan s’hagi acabat l’obligació del compliment del deure.

L’exercici de funcions sindicals o de representació de personal, com la participació en comissions negociadores de convenis col·lectius, sempre que l’empresa estigui afectada per la negociació, el temps necessari per a l’adequat exercici de la seva feina.
Els períodes utilitzats pels membres del comitè, delegats d’empresa i delegats de prevenció, com a crèdit d’hores mensuals per a l’exercici de les seves funcions.

f) Per fer funcions sindicals o de representació en els termes establerts en la llei o en aquest Conveni col·lectiu.

Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat a l’empresa tenen dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació vinculada al lloc de treball acumulables per un període de fins a cinc anys. La concreció del gaudi del permís es fixarà de mutu acord entre treballador i empresari.
g) Per assistir a cursos de formació professional en els termes pactats en l’article 21 d’aquest Conveni col·lectiu, i també per assistir a exàmens d’ensenyament reglat o oficials, sempre que aquests tinguin relació directa amb l’activitat de l’empresa i es corresponguin amb la seva formació professional o estiguin relacionats amb el seu lloc de treball.

Assistència mèdica (article 37)
En el cas que el treballador o treballadora hagi d’anar a consulta mèdica d’especialista de la Seguretat Social i coincideixi l’horari de consulta amb el de treball, ha de presentar prèviament a l’empresari el corresponent justificant de l’esmentada assistència mèdica, el qual ha de concedir permís al treballador durant el temps que calgui, d’acord amb el que estableix el RD 1368/85
Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin de realitzar en la jornada de treball.

Els treballadors, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions.
La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes que preveu la negociació col·lectiva. Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només podrà ser exercit per un dels dos progenitors en el cas que ambdós treballin.


En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se de la feina durant una hora. Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada laboral fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.


Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o a una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari d’entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la seva durada.


En aquells supòsits d’extinció del contracte per causes objectives legalment procedents (article 52 ET). El treballador té dret a una llicència retribuïda de 6 hores setmanals durant el mes de preavís amb què compta, a fi que pugui cercar una nova ocupació (article 53.2 ET).


ir arriba