dimecres, 15 de febrer de 2017

Tallers per a persones amb discapacitats intel·lectuals. Permís retribuït.


Permís retribuït

Les llicències i els permisos es consideren interrupcions del contracte de treball d’escassa durada que no extingeixen la relació laboral. Aquestes absències poden ser retribuïdes o no retribuïdes. Les llicències retribuïdes són autoritzacions per faltar a la feina, durant el temps i per les raons previstes, mantenint el dret a la remuneració.

  • -    El que recull l’Estatut dels Treballadors és norma mínima de dret laboral per a tots els treballadors i treballadores.
  • -          El que recull un conveni ha de ser igual o millor que la norma.
  • -          El treballador/a té dret a l’opció més avantatjosa.Estatut dels Treballadors (ET)

Permisos retribuïts
Conveni Tallers persones amb discapacitat intel·lectual

Permisos retribuïts
Article 37.3

Matrimoni: 15 dies naturals
Article 19.1

a.- Matrimoni: 15 dies naturals.

Tindran dret igualment a aquest permís les persones que iniciïn una vida en comú com a parella. En aquest cas caldrà aportar un certificat d'empadronament o similar a més d'una manifestació escrita respecte a l'inici d'aquesta convivència i no es podrà tornar a demanar abans de dos anys mínim des de l'inici d'una convivència anterior.

Trasllat de domicili: 1 dia
e.- Trasllat de domicili habitual: 1 dia feiner.

Naixement de fill o defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari de parents, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat:

2 dies naturals o 4 si es necessita desplaçament
b.- Naixement o adopció legal d'un/a fill/a:
   4 dies naturals

c.- Mort o malaltia greu o intervenció quirúrgica amb hospitalització o accident greu:d'acord amb la distribució que s'indica.
En tots els casos es considerarà dintre d'aquest grup la persona amb qui convisqui el/la treballador/a, formant una parella.

La distribució dependrà de:

·         2 dies naturals en cas de parents de segon grau per afinitat. Si el treballador/a ha de fer un desplaçament de més de 300 Km, es donaran 2 dies naturals més addicional.

·         3 dies naturals en cas de parents de segon grau per consanguinitat o primer per afinitat. Si el treballador/a ha de fer un desplaçament de més de 300 Km, es donarà 1 dia natural més addicional.

·         4 dies naturals en cas de parents de primer grau per consanguinitat. Si el treballador/a ha de fer un desplaçament de més de 300 Km, es donarà 1 dia natural més addicional.

d.- Hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, cirurgia major ambulatòria de parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat:
   2 dies naturals.

A aquests efectes, es considerarà dintre d'aquest grup la persona amb qui convisqui el/la treballador/a, formant una parella.

Si el treballador/ora ha de fer un desplaçament de més de 300 Km, es donaran 2 dies naturals més addicionals.

Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu: pel temps indispensable. Quan consti en una norma legal o pactada s’estarà a allò que s’ha disposat per a la seva durada i compensació econòmica. Si el treballador percep una indemnització, se li descomptarà del salari que correspongui. Si suposés la impossibilitat de prestació de treball en més del 20% en un període de tres mesos, l’empresa podrà passar al treballador a la situació d’excedent forçós.
L’exercici de la funció de jurat tindrà als efectes de l’ordenament laboral la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

f.- Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic.
g.- Assistir a exàmens per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional amb justificació posterior: El temps que necessiti.

Quan el/la treballador/a presti servei al torn de nit, gaudirà del permís la nit anterior a l'examen.


Pel temps indispensable per a la realització
d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin de realitzar en la jornada de treball.

h.- Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l'empresa i justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball.


i. Permís de paternitat: A aquests efectes, es considerarà dintre d'aquest grup la persona amb qui convisqui el/la treballador/a, formant una parella de fet.

El permís de paternitat es gaudirà segons el previst a la legislació vigent.


L’exercici de funcions sindicals o de representació de personal, com la participació en comissions negociadores de convenis col·lectius, sempre que l’empresa estigui afectada per la negociació, el temps necessari per a l’adequat exercici de la seva feina.
Els períodes utilitzats pels membres del comitè, delegats d’empresa i delegats de prevenció, com a crèdit d’hores mensuals per a l’exercici de les seves funcions.


j- Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal en la manera establerta legal o convencionalment.


  

k. Tot el personal tindrà dret a un permís retribuït per motiu de consulta mèdica degudament acreditada.l. Tot el personal tindrà un permís màxim de 3 hores a l'any i per fill/a per a poder assistir a entrevistes amb el personal docent i/o tècnic del centre on el/la fill/a cursi les etapes d'educació obligatòria, amb l'obligació de presentar la justificació posterior de l'efectiva reunió.19.2 Permís especial: Tots els treballadors tindran dret a quinze dies laborables de permís cada any, que seran fixats en cada centre preferentment entre Nadal i Pasqua i que quedaran reflectits en el calendari laboral en els termes establerts a l'article 16 del present conveni. Aquests dies de permís no tenen caràcter de temps efectivament treballat i el seu gaudiment no exonerà de complir la totalitat de la jornada contractada.
Article 37.5

Qui per raons de guarda legal té directament al
seu càrrec algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no dugui a terme una activitat retribuïda, té dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari d’entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.
62
Té el mateix dret qui hagi de tenir cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer pel seu compte, i que no tingui una activitat retribuïda.
El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent té dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, almenys, de la meitat de la durada d’aquella, per a l’atenció, durant l’hospitalització i tractament continuat, del menor a càrrec seu afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva atenció directa, contínua i permanent, acreditat per l’informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys. Per conveni col·lectiu, es poden establir les condicions i supòsits en els quals aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades completes.

Les reduccions de jornada que preveu el present apartat constitueixen un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari en pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.19.3 Reducció de jornada per guarda legal

En aquesta matèria s'estarà al que s'estableixi legalment en cada moment.
ir arriba